Secció Filològica - Projectes de recerca

VEB. El vocabulari especialitzat bàsic en l’ensenyament obligatori; buidatge i anàlisi de la terminologia d’un corpus de llibres de textos escolars / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Rosa Estopà Bagot
Universitat Pompeu Fabra

Ponent

Mercè Lorente i Casafont
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Pompeu Fabra

Col·laboradors:

Judit Freixa, Universitat Pompeu Fabra
Elisenda Bernal, Universitat Pompeu Fabra
Elisabet Llopart, Universitat Pompeu Fabra
Amor Montané, Universitat de Barcelona
Ona Domènech, Universitat Oberta de Catalunya
Albert Morales, Universitat Oberta de Catalunya
Laia Vidal, Universitat de Barcelona


Estudiants en formació:
 
Mariona Arnau, Universitat Pompeu Fabra
Pedro J. Bueno, Universitat Pompeu Fabra
Francisco J. Izquierdo, Universitat Pompeu Fabra
Zebing Lu, universitat Pompeu Fabra
Valle Ruiz, Universitat Pompeu Fabra
Sangzhu Zhaxi, Universitat Pompeu Fabra
 
Síntesi

Aquest projecte obre una línia de treball nova en terminologia neològica des del punt de vista del criteri lexicogràfic general, basada a analitzar el vocabulari especialitzat bàsic (VEB) que apareix en els llibres de text de l’ensenyament obligatori en català.

L’objectiu és determinar i difondre quins mots componen el VEB, amb informació de la seva freqüència d’ús, seqüenciat per nivells escolars i per matèries, i classificat segons la seva presència en diccionaris generals, de manera que es pugui saber quines unitats no hi apareixen i poden ser considerades, doncs, neològiques.
 
Aquest treball pot ser útil, especialment, per a la Comissió de terminologia i la Comissió de lexicografia de la Secció Filològica de l’IEC, així com també per al camp pedagògic en general, ja que permetrà determinar i difondre el VEB i construir, així, un coneixement social bàsic que permeti un rendiment acadèmic més sòlid. 
 
 
Abstract
 
This project opens a new line of research in neological terminology (from the point of view of the general lexicographic criterion), based on the analysis of the basic specialized vocabulary (BSP) that is found in textbooks for mandatory education in Catalan.
 
Its objective is to determine and disseminate which words make up the BSP, with information on their frequency of use, classified by grades and subjects, and categorized according to their inclusion in general dictionaries, so that it is possible to know which terms are not included in them and can therefore be considered neologisms.
 
This work can be especially useful for the Commission of Terminology and the Commission of Lexicography of the Philological Section of the IEC, as well as for the teaching field in general, since it will make it possible to determine and disseminate the BSP and thus build a basic social knowledge that will allow a more solid academic performance by students.
 

 

Paraules clau

Terminologia bàsica, lèxic català, ensenyament obligatori, neologisme, diccionari general, diccionari escolar, neologisme especialitzat, corpus de neologia.

 

Inici del projecte

2022 -

 

Antecedents

En els darrers quatre anys l’OBNEO ha desenvolupat una eina informàtica que permet filtrar neologismes detectats a la premsa susceptibles de ser diccionaritzats. Actualment l’OBNEO se centra en el buidatge de fonts publicades i la constitució de recursos lingüístics.

 
Aquesta recerca complementa dos projectes de l’IEC: el Guaita Terminològica, centrat en l’estudi de la neologia especialitzada en anglès, i l’ExtractCIT, dedicat a extreure terminologia de les revistes científiques de l’IEC.
 
Serveixen de referent els treballs duts a terme al Departament de Tennessee dirigits pel Dr. Manzano, centrats a establir un vocabulari acadèmic de referència.
 

 

Resultats

 Lliurament de les llistes de termes amb indicacions de si es troben al DIEC2 i a un diccionari escolar classificades per cursos acadèmics i per editorials. 

 
Difusió dels resultats del VEB en forma d’articles científics en revistes d’alt impacte (International Journal of Lexicography, Enseñanza de Ciencias, Terminàlia).
 
 
Altres resultats
 
Es preveu construir una eina que permeti visibilitzar de manera interactiva la terminologia bàsica per a nivells acadèmics i saber si les unitats són o no en els diccionaris de referència. 
 
Totes les unitats terminològiques que no siguin al DIEC2 s’abocaran a la base de dades de neologismes de l’Observatori de Neologia. 
 
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte